Yükleniyor...

Drama ile Ders Programları

Anasayfa / Drama ile Ders Programları

Drama ile Ders Programları

Drama ile Dersler Müzede

Müzeler günümüzde eski eserlerin toplanmasına, muhafaza edilmesine ve sergilenmesine değil toplumsal belleğin bir tanığı olarak eğitim, çalışma ve haz amacıyla topluma ve toplumun gelişimine hizmet etmektedir. Bu bağlamda durağan, mekâna dayalı klasik müzecilik anlayışı yerini yaşantılardan yola çıkan çağdaş müzecilik anlayışına bırakmıştır. Artık müzeye maruz kalınmamakta, müze yaşanmaktadır.

Türkiye’de örnek çalışmaları ile pek çok müzenin kuruluşuna öncülük etmiş, yol göstermiş olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa’da hayata geçirilen müze projeleri ile özellikle Türkiye’de yeni yeni uygulanmaya başlanan modern müzecilik anlayışının öncü uygulamalarını gerçekleştirmeye başlamıştır. Bu uygulamalar ile Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin bünyesinde bulunan müzeler; yalnızca seyredilen değil, paylaşılan, öğrenmeye ve halkın katılımına açık, süreli sergiler, etkinlikler, toplantılar, konferanslar, atölye ve eğitim çalışmaları ile müzelerin canlılığını her zaman koruyan kurumlar olmayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda Bursa Büyükşehir Belediyesi müzeleri için yaşantıya dayalı eğitim planları oluşturulmuştur.

Yaşam boyu eğitim sürecinde çok yönlü öğrenme ve yaşam alanları olarak müzelerin, yaşantılara dayalı etkin kullanımını içeren müzede eğitim,  bir tarih şehri olan Bursa’mız için ihtiyaç duyulan bir alandır. Bilimsel çalışmaların ışığında ve ihtiyaç doğrultusunda ortaya çıkan “Drama ile Dersler Müzede” projesinin amacı anasınıfı, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin ders içi kazanımlarını yaratıcı drama yöntemiyle müzede gerçekleştirerek; öğrenme, düşünme, sorgulama, gözlem ve uygulama süreçlerinin birlikte olduğu aktif bir öğrenme ortamı olarak müzelerin kullanılmasını sağlamaktır.

Kapsam

Bursa’da faaliyet gösteren tüm devlet okulları ve özel okullar projeden faydalanabilir. Anasınıfı, ilköğretim ve ortaöğretim sınıflarına açık olan bu proje sayesinde öğrencilerinizi müzelere getirebilir ve her yaş grubu için özel hazırlanmış MEB müfredatına uyumlu eğitimlerimize katılabilirsiniz.

Katılım

Öğrencilerinizin sınıfına uygun kazanımlardan birini seçip o kazanımın işlendiği müzeyi arayarak randevu almanız yeterlidir. Eğitimler müzelerde görevli eğitmenler tarafından yaratıcı drama yöntemiyle verilecektir.

Hedefler

1. Müfredat temelli müze eğitimi ile okul dışı öğrenme ortamı olarak müzelerin kullanılmasını sağlamak, sınıfta gerçekleştirilen öğrenme etkinliklerini güçlendirmek ve etkin öğrenmeyi sağlamak.

2. Müze eğitimlerinde yöntem olarak kullanacağımız yaratıcı drama ile de yaşantılara dayalı, yaratıcı düşünceyi ve hayal gücünü harekete geçiren zengin öğrenme yaşantısını sunmak.

3. Disiplinler arası müze eğitimi ile öğrencilere güdüleyici ve uyarıcı bir ortam sunarak soyut kavramları somutlaştırmalarını sağlamak.

4. Sınıf ortamında sağlanamayan veya ortaya çıkarılamayan yetenek ve becerileri ortaya çıkarmak.

5. Öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor becerilerine katkı sağlamak.

6. Öğrencilerin, gözlem, değerlendirme, sınıflama becerilerini, kavramsal bilgilerini geliştirmek ve tarihsel çevre ile empati kurmasını sağlamak.

7. Müze eğitimi ile öğrencilerin, özellikle zaman ve mekân içinde kendilerini ve insanları anlama, kültürel mirası devam ettirme; geçmişi, bugünü ve geleceği anlamlı biçimde ilişkilendirme; kültürel varlıkları, eski eserleri anlama, koruma ve yaşatma; kendi kültürünü ve farklı kültürleri çok yönlü ve hoşgörülü bir yaklaşımla tanımalarını ve anlamalarını sağlamak.  Gelişimin ve değişimin kaçınılmaz olduğunu kavratmak.

8. Müze ziyaretlerini bir yaşam biçimi haline getirmek.

9. Öğrencilerin, estetik duyarlılığının geliştirerek geleceğin sanat izleyicisini hazırlamak.

10. Proje faaliyetlerinden biri olan uygulamalı öğretmen eğitimleriyle de okul dışı öğrenme ortamı olarak müzelerin öğretmenler tarafından kullanılmasını sağlamak.

Eğitim Yöntemi: Yaratıcı Drama

Seçilen bir konunun bir drama lideri eşliğinde, bir grupla ve grubun yaşantılarından yola çıkılarak doğaçlama, rol oynama vb. teknikler kullanılarak canlandırılmasıdır. Yaratıcı eylem anlamına gelen yaratıcı dramanın boyutlarından biri de eğitimde yöntem olarak kullanılmasıdır.

Eğitim yöntemlerinin çoğu fiziksel olarak statik bağlamlarda yer alır. Bu durum katılımcıyı ezberci ve edilgen bir konuma sürükler.

Yaratıcı drama akla gelebilecek bütün konuların eğitiminde bir yöntem yani araç olarak kullanılabilir. Bu sayede katılımcı klasik eğitim sisteminin getirdiği ezberci ve edilgen konumdan kurtularak, aktif ve etken konuma geçebilecektir. Yaratıcı drama katılımcının bilişsel, duyuşsal ve devinişsel yönlerinin bütününe hitap ederek eğitimde kalıcılık sağlar. Yaratıcı drama yönteminin klasik yöntemle karşılaştırıldığında bilgiyi katılımcıda daha kalıcı sakladığı birçok bilimsel araştırmaya konu olmuş ve ispatlanmıştır.

Katılımcıların yaşantılarından yola çıkarak canlandırmalara başvuran ve içinde her konuya özel olarak yapılandırılmış oyunlar barındıran yaratıcı drama sayesinde müzeler, anlatılan yerler değil yaşanılan yerlere dönüşmektedirler.

Anaokulu Drama Ders Programını İndirmek için tıklayınız

01. Sınıf Drama Ders Programını İndirmek için tıklayınız 

02. Sınıf Drama Ders Programını İndirmek için tıklayınız 

03. Sınıf Drama Ders Programını İndirmek için tıklayınız 

04. Sınıf Drama Ders Programını İndirmek için tıklayınız 

05. Sınıf Drama Ders Programını İndirmek için tıklayınız 

06. Sınıf Drama Ders Programını İndirmek için tıklayınız 

07. Sınıf Drama Ders Programını İndirmek için tıklayınız 

08. Sınıf Drama Ders Programını İndirmek için tıklayınız 

09. Sınıf Drama Ders Programını İndirmek için tıklayınız 

10. Sınıf Drama Ders Programını İndirmek için tıklayınız 

11. Sınıf Drama Ders Programını İndirmek için tıklayınız 

12. Sınıf Drama Ders Programını İndirmek için tıklayınız