Yükleniyor...

Sultan 2.Murad Külliyesi (Muradiye Külliyesi)

Anasayfa / Sultan 2.Murad Külliyesi (Muradiye Külliyesi)

Sultan 2.Murad Külliyesi (Muradiye Külliyesi)

Muradiye Hamamı
Muradiye Külliyesi bünyesinde olmasına karşın Kaplıca Caddesi ile ayrılmıştır. Hamam 1426 yılında Sultan II. Murad tarafından yaptırılmıştır. Muradiye'de Kur'an talebelerine hizmet verdiği için “Bekçiyan” ismi ile de anılmaktadır.2006 yılında Osmangazi Belediyesi tarafından satın alman yapı, 2008 yılında restore edilerek engellilere yönelik bir işlev kazandırılmıştır.

Muradiye Cami Çeşmesi
Külliyenin doğu girişinde, caminin yanında bulunan tarihi çeşme, Bursa'daki özellikli çeşmeler arasındadır.

Medrese Çeşmesi
Medresenin batısında, Kaplıca Caddesi üzerinde yer alan çeşmenin yapılışının külliyenin tarihiyle eş değer olduğu yönünde görüşler olmasına karşın kitabesi bulunmamaktadır.

Sıbyan Mektebi ( II. Murad İlköğretim Okulu)
Medresenin güney batısında yer alan mektep, tek katlı ve ters T planlıdır. Orijinal yapısı olmasa da Sultan Murad döneminden bu yana varlığını sürdürdüğü bilinmektedir. Günümüzdeki halini 1940 yılında almıştır.

Mükrime Hatun Türbesi
Türbe, II. Bayezid'in oğlu Şehzade Şehinşah’ın eşi ve Şehzade Mehmed'in annesi Mükrime Hatun'a (Dulkadiroğlu'nun kızı, ölüm 1517) atfedilmiştir. Yapıda Mükrime Hatun'un sandukasının yanı sıra Sultan II. Beyazıt'ın oğlu Şehzade Korkut'un (1465- 1513) ve Şehzade Alemşah'ın kızı Fatma Sultan'ın (1495-1522) sandukaları bulunur.

Ebe Hatun Türbesi
Türbenin kitabesi bulunmamakla beraber Fatih Sultan Mehmet'in ebesi Gülbahar Hatun'a ait olduğu ifade edilmektedir.

Gülruh Hatun
II. Bayezid'in eşi Gülruh Sultan adına 1526 yılında yaptırılmıştır.Türbede Gülruh Hatun'un mezannın yanı sıra torunlan Fatma Hatun (genç yaşta vefat eden Alemşah'ın kızı) ve Osman (öl. 1512. Kamer Hatun'un oğlu) ile kızı Kamer Hatun'un (öl. 1520'den önce) mezarlan bulunur.

Şirin Hatun Türbesi
Sultan II. Beyazıt'ın eşi, Şehzade Abdullah'ın annesi Şirin Hatun adına 15. yüzyılda yaptırılmıştır. Türbe içerisinde Şirin Hatun'a ait sandukanın yanı sıra Şehzade Abdullah'ın eşi Ferahşah Hatun ve kızı Aynışah Hatun'un sandukaları yer almaktadır.

HAZİRE ALANI VE MEZAR TAŞLARI AÇIK HAVA MÜZESİ
Muradiye Camii'nin batısında, cami ile medresenin arasında orta büyüklükte bir hazire mevcuttur. Hazirede başta II. Murad devrinde görev yapan önemli şahsiyetler olmak üzere müderris, müezzin, molla, muvakkit ve imamlar ile bu zatlardan bazılarının eşleri ve çocuklan metfundur.

Cem Sultan ve Şehzade Mustafa Türbesi
Türbe, 1474 -1476 yıllan arasında inşa edilmiştir. Fatih Sultan Mehmed'in oğlu olan Şehzade Mustafa 1474 yılında vefat etmiş ve önce amcası Alaaddin'in türbesine defnedilmiştir. 1479 yılında kendi türbesinin yapılmasıyla buraya taşınmıştır. 1495 yılında İtalya'da vefat ettikten sonra 1499 yılında buraya getirilen Cem Sultan'ın sandukası da bu türbededir.

Karşı Duran Süleyman Türbesi
Türbe Rumeli ve Anadolu beylerbeyliği, Amasya valiliği, Semendre beylerbeyliği görevlerinde bulunan, İstanbul'un fethinden sonra İstanbul'un ilk subaşısı Süleyman Paşa' ya aittir.

SULTAN II. MURAD

Babası            :Çelebi Sultan Mehmed

Annesi            :Emine Hatun (Dulkadiroğlu)

 Doğumu        :1402 Amasya

 Vefatı             :3 Şubat 1451

Saltanatı         :1421 - 1451 (30) sene

Sultan II. Murad, 1403 (Hicri 806) yılında doğmuştur. 30 senelik saltanatı boyunca iyi bir yönetim örneği sergileyerek devletin her anlamda büyük gelişme göstermesini sağlamıştır. Çocukluğu Amasya'da geçen Sultan II. Murad'a 1418 yılında Amasya valiliği görevi verilmiş, 1421 yılında babasının vefatından 41 gün sonra 18 yaşında iken Edirne'de tahta oturmuştur. Kendisini her anlamda yetiştiren II. Murad'ın şair, hattat ve askeri deha kimliği ön plandadır. 47 yaşında Edime Sarayı'nda vefat etmiş yerine oğlu Fatih Sultan Mehmet tahta çıkmıştır. Vasiyeti gereği yaptırmış olduğu Muradiye Camii'nin yanına defnedilmiştir. Yine vasiyeti gereği üzeri örtülmeyerek kenarlarına hafızların oturup Kur'an okuyabilmeleri için yerler yapılmıştır.Osmanlıların 6. padişahı Sultan II. Murad tarafından, 1425 senesinde, Bursa Kalesi ve Murad Hüdavendigâr Külliyesi arasına, bugünkü Osmangazi İlçesi'nin Muradiye Semti'ne inşa ettirilmiştir. Sultan II. Murad fethettikten sonra Edirne'yi devletin başkenti yaptığı halde külliyesini Bursa'ya yaptırmayı tercih etmiştir.Osmanlı padişahlarının Bursa'da yaptırdığı beşinci ve son külliye olan Muradiye; cami, hazire alanı, medrese, imaret, hamam, çeşme ve türbeler topluluğundan oluşmaktadır. Sıbyan mektebi günümüze gelememiştir ancak günümüzde eski mektebin bulunduğu yerin hemen yanında II. Murad İlköğretim Okulu bulunmaktadır.

Muradiye Türbeler Topluluğu
Osmanlı'nın 6. padişahı olan Sultan II. Murad'ın türbesinin yanı sıra Osmanlı hanedanından şehzadelerin, eşlerinin, çocuklarının, valide sultanların ve saraylıların mezarlarının bulunduğu toplam 13 türbe bulunmaktadır. Karşı Duran Süleyman'a ait olan türbe ise külliyenin avlu duvarının dışında, yolun karşısındadır. En eski türbe 1449 senesinde Fatih Sultan Mehmed'in annesi Hüma Hatun için yaptırdığı türbedir. En geç yaptırılan türbe ise Sultan II. Selim'in 1553'te vefat eden kardeşi Şehzade Mustafa için 1574 tarihinde yaptırdığı türbedir. Türbelerin inşaatları farklı yıllarda yapılmış ve bu alan zamanla türbeler topluluğu haline gelmiştir. Türbelerin mimarisi ile süslemeleri ayrı özellikler taşır. Çini, ahşap ve kalem İşi süsleme sanatlarının en özgün ve sıra dışı örneklerini burada görmek mümkündür.

II. Murad ve Alaaddin Türbeleri
II. Murad'ın oğlu Fatih Sultan Mehmed tarafından 1451 (Hicri 855) tarihinde inşa edilmiştir. İlk yapılan kısımda yalnız II. Murad'ın mezarı mevcuttur. Daha sonradan eklenen kısımda ise II. Murad'ın oğulları Şehzade Ahmed, Şehzade Alaaddin, ve Şehzade Orhan ile kızı Şehzade Hatun'a ait mezarlar vardır.

Hatuniye (Hümâ Hatun) Türbesi
Ak Türbe ve Hümâ Hatun Türbesi olarak anılır. Sultan II. Murad'ın eşi ve Fatih Sultan Mehmed'in annesi Hüma Hatun için yaptırılmıştır.

Saraylılar Türbesi
15. yüzyılda inşa edilen türbenin kimin tarafından yaptırıldığı konusunda bilgi yoktur. Türbe içerisinde yer alan iki adet sandukanın saray kadınlarına ait olabileceği düşünülmektedir ancak kesin bilgi yoktur.

II. Murad (Muradiye) Camii
Sultan II. Murad tarafından 1425 (Hicri 828) yılında yapımına başlanmış, 1426 (Hicri 830) yılında tamamlanmıştır. Caminin muhtelif yerleri İznik çinileri ile zenginleştirilmiştir. Başta mihrap, kubbe kasnağı ve kubbesi olmak üzere çeşitli yerlerinde bulunan kalem işleri ve bezemeler oldukça dikkat çekicidir.

Muradiye Medresesi
Revaklı bir avlu etrafında, 14 odalı, merdivenle çıkılan yüksekçe açık eyvan şeklinde dershanesi olan bir medresedir. Günümüzde Kanser Araştırma Merkezi olarak İşlev görmektedir.

Muradiye İmareti
Muradiye Camii'nin doğu kısmında, Sultan II. Murad tarafından yaptırılan imaret, günümüze kadar gelebilen ender imaretlerden birisidir. 1975 ve 1976 yıllarında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından onarılmış olup günümüzde özel bir kuruluş tarafından geleneksel yemek kültürümüzün önemli bir mekânı olarak işletilmektedir.

Şehzade Ahmed Türbesi
II. Bayezid'in 1513 yılında vefat eden oğlu Şehzade Ahmed adına Yavuz Sultan Selim tarafından 1513 (Hicri 919) tarihinde inşa ettirilmiştir. Türbede Şehzade Ahmed'in yanı sıra II. Bayezid'in oğlu Şehinşah(öl. 1511), kızı Sofu Sultan, zevcesi Bülbül Hatun, torunu Şehzade Mehmed ve Şehzade Ahmed'in kızı Hamer Sultan'ın sandukaları yer alır.

Şehzade Mustafa (Mustafa Cedid) Türbesi
Kanuni Sultan Süleyman'ın 1553 (Hicri 963) yılında vefat eden oğlu Şehzade Mustafa adına Sultan II. Selim tarafından 1574 yılında yaptırılmıştır. Türbe içerisinde Şehzade Mustafa'nın sandukasından başka, Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu Orhan'ın (Öl. 1562), eşi ve Şehzade Mustafa'nın annesi Mahidevran Sultan'ın (Öl. 1580) sandukalarının yanı sıra ismi bilinmeyen bir çocuk sandukası yer alır.

Şehzade Mahmud Türbesi
II. Bayezid'in eşi Bülbül Hatun tarafından 1506 (Hicri 912) yılında vefat eden oğlu Şehzade Mahmut için 1507 (Hicri 913) tarihinde Mimar Yakub'a yaptırılmıştır. Türbe içerisinde Şehzade Mahmud'un yanı sıra 1512'de ölen oğulları Musa, Orhan ve Emir‘e ait toplam dört adet sanduka yer alır.

Gülşah Hatun Türbesi
Muradiye Külliyesi'nin en küçük ve mütevazı yapısı olan türbe, Fatih Sultan Mehmed'in eşi ve Şehzade Mustafa'nın annesi olan Gülşah Sultan (öl. 1487) tarafından ölmeden önce inşa ettirilmiştir. Gülşah Sultan'ın yanındaki sandukanın II. Bayezid'in oğlu Şehzade Ali'ye ait olduğu bilinse de, son yapılan çalışmalarda, 20 Ocak 1523 (3 Rebiyüevvel 929) tarihli Bursa Kadı Sicilleri’ ne göre Kamerşah Sultan'a ait olduğu tespit edilmiştir.

Ziyaret Saatleri: 08:00-20:00